Meten en monitoren van bergbezinkvoorzieningen en overstorten

Een wethouder die vragen in de gemeenteraad moet beantwoorden over de onverwachte wateroverlast in de winkelstraat van uw gemeente. Of een brief van de Afdeling Handhaving van het Waterschap omdat uw gemeente niet voldoet aan de voorwaarden uit de Wvo-vergunning. Het zijn voorbeelden waarvan de beleidsmaker van de afdeling Riolering wakker kan liggen.
Dat hoeft niet.

Oplossingen
Met meten en monitoren kunt u deze doemscenario’s voorkomen. Waterkwaliteitsbeheerders vereisen via de Wvo-vergunning steeds vaker inzicht in de werkelijke overstortvolumes en het functioneren van het rioolstelsel. U voldoet met onze metingen en monitoring aan de eisen die in deze vergunning worden gesteld.
Met monitoren voldoet u niet alleen aan de eisen voor de Wvo-vergunning, monitoren levert uw gemeente nog meer op. Wij signaleren ook tijdig potentiële risicosituaties. Ook als deze niet blijken uit de berekeningen, bijvoorbeeld door een tijdelijke belasting, toename van verhard oppervlak of (bijna) verstoppingen. Het risico van onverwachte overstromingen kan zodoende geminimaliseerd worden tot een politiek-maatschappelijk en economisch acceptabel niveau.
Gemeentelijke rioolstelsels moeten in 2005 voldoen aan de basisinspanning. Veel gemeenten hebben hiervoor al verschillende maatregelen uitgevoerd, waaronder de aanleg van randvoorzieningen. Voor de uitvoering van deze maatregelen is er door gemeenten flink geïnvesteerd. Met deze monitoring toont de gemeente haar milieuprestaties aan. De investeringen die gedaan zijn voor de aanleg van randvoorzieningen worden hiermee ook op een juiste wijze verantwoord.
Een belangrijk argument in de huidige tijd waarin transparantie een belangrijk bestuurlijk thema is.

Meten is weten
De lozing van vervuild water via overstorten valt onder de restricties die zijn gesteld in de Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo). Om de frequentie, omvang en vuilconcentratie van overstortingen te verminderen zijn randvoorzieningen aangelegd voor belangrijke overstorten. Als overstort- en neerslagmeters zijn geplaatst, kan op basis van de metingen een beeld worden verkregen over de werking en het functioneren van de aangelegde randvoorzieningen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Hoeveel water is minder overgestort door aanleg van de randvoorziening?
  • Welke debieten kwamen hoe vaak voor en wat is het hierbij te berekenen bezinkingsrendement?
  • Is het debiet zo groot dat water op straat is blijven staan?
  • Was de regenbui zo hevig dat de ontwerpnormen zijn overschreden en water op straat moet worden geaccepteerd?

Functioneren rioolstelsel
Als een gemeente kiest voor het plaatsen van neerslagmeters beoordelen wij ook het functioneren van het gehele rioolstelsel. Wij brengen waterstanden en overstortvolumes in verband met de gevallen neerslag. Als wij ook het verpompte afvalwater voor u meten (zie ook: de speciale factsheet hierover) dan voeren wij bovendien een volledige analyse
voor u uit van het rioleringssysteem.
 
Maatwerk in monitoring
Het hele proces van monitoring neemt Syncera Water u uit handen. Van het opstellen van een monitoringsprogramma, via een meetplan en de analyse en rapportage van de meetgegevens tot en met onze aanbevelingen. De meetapparatuur wordt volledig op uw wensen afgestemd, waarbij we uiteraard ook rekening houden met de Wvo-voorschriften. Zo kunt u er voor kiezen dat wij, voor u, vanaf ons kantoor kunnen inbellen naar de geplaatste apparatuur en de meetwaarden registreren in een database. Maar het is ook mogelijk de meters ter plaatse uit te lezen. 
Wij controleren en interpreteren de geregistreerde gegevens en indien nodig kalibreren wij het model. Wij maken een korte en bondige rapportage van de geregistreerde gegevens en onze bevindingen bij de interpretatie.
De analyse die hierop volgt betreft het vergelijken van gemeten en berekende overstortvolumes en het opsporen van de oorzaken van eventuele afwijkingen. Wij beschikken over hoogwaardige kennis en ervaring van neerslagafvoer en riolering en over de benodigde simulatieprogramma’s. Op basis hiervan sporen wij op efficiënte wijze de werkelijke oorzaken van de afwijkingen op.

Waarom met ons?
Syncera Water biedt u maatwerk vanuit een flexibele organisatie. Wij werken vanuit één team waardoor er korte communicatielijnen zijn. Hierdoor is er ook sprake van een vloeiende overgang naar eventuele planvorming, besteksvoorbereiding en realisatie van waterprojecten.
Tenslotte zijn we pragmatisch ingesteld. Het meten van gegevens is een middel en geen doel op zich. Hiermee bespaart u kosten.

Meer weten?
Voor meer informatie over het meten en monitoren van overstorten en randvoorzieningen of voor het aanvragen van een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen met Ewald Oude Luttikhuis (015 – 75 12 349).