Waterbodem

Nederland is een land vol water. De meeste waterpartijen worden op den duur ondieper door sedimentatie van slib en plantenresten. Als het water te ondiep wordt, kan dit problemen opleveren voor de scheepvaart, voor waterafvoer en waterberging en is baggeren geboden. Lozingen op oppervlaktewater en verontreinigingen, aangevoerd via de grote rivieren, hebben de afgelopen
decennia onze waterbodems  verontreinigd. Baggeren levert dan vervuilde baggerspecie op.
Vroeger werd baggerspecie vaak op het land of in dieper water gestort. Tegenwoordig mag dat niet altijd en moet veel baggerspecie worden verwerkt tot een toepasbaar product of gestort. De kosten hiervoor zijn vele malen hoger dan voorheen. Voor veel beheerders van waterbodems reden om het baggeren uit te stellen. Maar dat is geen houdbare situatie. Het Tienjarenscenario Waterbodems, het project 'Ruimte voor rivieren' en het Nationaal Bestuursakkoord Water hebben het onderwerp waterbodems weer op de politieke agenda gezet.

Ervaring
Syncera Water heeft de afgelopen twintig jaar veel projecten uitgevoerd op het gebied van voorbereiding en begeleiding van baggerwerkzaamheden, hergebruik en verwerking van baggerspecie, het bouwstoffenbesluit en actief waterbodembeheer.

Vertaling
Onze medewerkers vertalen landelijke regels naar de praktijksituatie van opdrachtgevers en andersom. Dat staat garant voor advisering in twee richtingen: van beleid naar de praktijk en vanuit de praktijk naar het beleid. Wij zijn vaak betrokken bij het opstellen van de regels en daardoor tijdig en goed geïnformeerd. Dit werkt in het voordeel van klanten.

Overige thema's Syncera Water