Leidraad module Gemalenbeheer

Beheer rioolgemalen op goede gronden
Handleiding voorkomt onnodige uitgaven

In de Wet Milieubeheer staat dat het beheren van rioolgemalen onder andere de verantwoordelijkheid is van gemeenten. Lokale overheden beheren circa 40.000 gemalen in ons land, die het afvalwater over grotere afstanden transporteren. Bij het uitvoeren van deze taak maken rioolbeheerders gebruik van de Leidraad Riolering van de Stichting RIONED. In december wordt deze leidraad uitgebreid met de module Gemalenbeheer, die Syncera Water heeft opgesteld. Hierin staan functionele eisen voor het beheren van rioolgemalen. Lozingen op het oppervlaktewater, veroorzaakt door storingen in het gemaal, zijn bijvoorbeeld niet meer toegestaan.

Rioolgemaal Europalaan Pijnacker

Profijt van expertise
Maar hoe werkt dit in de praktijk? Hoe moeten gemeenten omgaan met onderhoud, storingen en ARBO-regels? Wanneer komt een gemaal in aanmerking voor renovatie en wanneer voor vervanging? De antwoorden op deze vragen staan in de Leidraad module Gemalenbeheer (www.riool.net). Gemeenten hoeven op dit specialistische terrein niet zelf het wiel uit te vinden, maar kunnen profiteren van de expertise die Syncera Water op dit gebied heeft opgebouwd.

Kosten en baten
De uitgaven voor riolering stijgen meer dan verwacht. Daarom is het zaak dat de rioolsector zich goed presenteert en aannemelijk maakt dat de samenleving gebaat is bij het planmatig en professioneel beheren van rioolvoorzieningen. Riolering is een schakel in het totale waterbeheer. Waterkwaliteit en waterzuivering horen thuis in de integrale afwegingen over leefkwaliteit en kosten. Gewapend met de Rioned  Leidraad module Gemalenbeheer kunnen gemeenten op goede gronden alle belangen tegen elkaar afwegen.

Pompkelder rioolgemaal Pijnacker 

Onze diensten
Medewerkers van Syncera Water kunnen gemeenten ondersteunen bij:

  • het ontwerpen van gemalen;
  • het opstellen van onderhoudsplannen;
  • het monitoren van storingen;
  • het in kaart brengen van risico‘s;
  • het inzichtelijk maken van de beheerskosten;
  • het opstellen Veiligheids- en Gezondheidsplannen.