Terugdringen uitlogen bouwmetalen

In opdracht van de projectorganisatie Schoon Gelders Water

Hoewel de exacte omvang van het aandeel van bouwmetalen in de totale metalenemissies ter discussie staat, is duidelijk dat de normen voor metalen in stedelijk water gemiddeld genomen vaker worden overschreden dan in het landelijk gebied. Daarom is het goed vanuit het oogpunt van emissiepreventie om te werken aan een bewustere toepassing van bouwmetalen en na te denken over alternatieven hiervoor. De waterbeheerders (waterschappen en rijkswaterstaat) zitten maar voor een beperkt deel aan de ’knoppen‘ om de uitloging van bouwmetalen aan te pakken. Belangrijke bondgenoten hierin zijn gemeenten en woningcorporaties. Zij kunnen bij nieuwbouw- en herstructureringsprojecten in meer of mindere mate sturen in het materiaalgebruik.  

Workshops
De vraag is alleen hoe er gestuurd kan worden. Daartoe heeft het regioteam Schoon Gelders Water het project terugdringen uitloging bouwmetalen opgezet. Binnen dit op communicatie gerichte project werken we met een aantal voorbeeldgemeenten aan een praktisch bruikbare handreiking juiste keuze voor gebruik van bouwmaterialen die uiteindelijk door alle Gelderse gemeenten en  corporaties gebruikt kan worden. In oktober wordt een workshop met de gemeenten georganiseerd. We proberen dan alle succes- en faalfactoren boven tafel te krijgen voor twee concrete Dubo nieuwbouwprojecten. Bij deze workshops zullen ook medewerkers van de betrokken corporaties uitgenodigd worden om de projecten ook vanuit hun perspectief  door te lichten. Daarnaast zullen voor de workshop betrokken architecten en projectontwikkelaars worden uitgenodigd. Gemeenten zullen samen met deze partijen tot afspraken moeten komen bij de keuze van bouwmetalen.
Naast de workshops stelt Syncera Water tijdens het  project een aantal nieuwsbrieven op om op die manier de keuze van bouwmetalen in relatie tot de uitloging van metalen richting het oppervlaktewater onder de aandacht te brengen.